Oferta 

Usługi Kancelarii Adwokackiej adw. Marka Langosza skierowane są do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i organizacji non profit. Oferta jest przy tym każdorazowo dostosowana do potrzeb i wymagań danego klienta. 

Adwokat Marek Langosz udziela pomocy prawnej z zakresu prawa karnego (w tym wykonawczego i karnoskarbowego), prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego. 

Świadczone usługi polegają przy tym na kompleksowym zastępstwie procesowym, sporządzaniu pozwów, pism, wniosków, umów, a także udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych.

W zakresie prowadzonych spraw Kancelaria zapewnia pełne zaangażowanie, wysoką dbałość o interesy klienta oraz stuprocentową poufność.

PRAWO KARNE

W zakresie spraw karnych adwokat Marek Langosz podejmuje się kompleksowej obrony osób podejrzanych, oskarżonych i obwinionych (w sprawach o wykroczenia). Adwokat Marek Langosz działa także jako obrońca osób skazanych w postępowaniach wykonawczych, a także jako obrońca w zakresie dyscyplinarnej odpowiedzialności zawodowej.

Poza czynnym udziałem w postępowaniach Kancelaria oferuje sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, wniosków oraz zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
PRAWO CYWILNE
W sprawach cywilnych adwokat Marek Langosz podejmuje się kompleksowej pomocy prawnej - w tym zastępstwa procesowego we wszelkiego rodzaju sprawach i na każdym ich etapie. Adwokat Marek Langosz występuje jako pełnomocnik powoda lub pozwanego, wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, a także wierzyciela i dłużnika. 
Pomoc prawna dotyczy także sporządzania różnego rodzaju pism i wniosków, pozwów, umów, opinii prawnych, apelacji, zażaleń oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, wekslowego.
Adwokat Marek Langosz zajmuje się również  kompleksowo procesami odszkodowawczymi (zdarzenia drogowe, opóźnione loty, nieudane wakacje, błędy medyczne) oraz sprawami działowymi (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku dorobkowego).
PRAWO RODZINNE
Pomoc prawna w sprawach rodzinnych dotyczy głównie spraw rozwodowych, alimentów, ustalenia kontaktów, ograniczenia, pozbawienia lub przywrócenia władzy rodzicielskiej, rozstrzygnięć w istotnych sprawach dziecka, a ponadto ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
PRAWO GOSPODARCZE
Adwokat Marek Langosz zajmuje się bieżącym doradztwem w sprawach gospodarczych, a także sporządzaniem wszelkiego rodzaju umów, statutów, uchwał i porozumień. Ponadto świadczy pomoc prawną przy zakładaniu, przekształcaniu, dzieleniu, łączeniu oraz likwidacji spółek, a także w sprawach dotyczących odpowiedzialności członka zarządu spółki z o. o., sprawach dotyczących rozwiązania spółki, wyłączenia wspólnika etc.
Kancelaria oferuje stałą, całościową obsługę podmiotów gospodarczych - w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prowadzących działalność w ramach umowy spółki cywilnej, a także spółek osobowych i kapitałowych. 
PRAWO ADMINISTRACYJNE
W zakresie spraw administracyjnych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem pism i wniosków, odwołań, skarg, a także zastępstwie w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.